Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 419 / 27.03.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 419

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като акционер в увеличаване на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, чрез внасяне на непарична вноска, срещу чиято стойност записва нови акции, съответно на дела й в капитала на дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.193, чл.194, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.72 от Търговския закон и чл.17, т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да запише 13 570 броя нови акции обикновени, поименни, с право на глас, с номинална и емисионна стойност по 1 лев, срещу внасянето на апортна вноска в капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец:
право на собственост върху следния имот, частна общинска собственост – масивна едноетажна сграда, построена през 1982г. със застроена площ 384 кв.м, построена върху УПИ ІV за ПСД – земя 1800 кв.м, актуван с АОС-ч № 433/18.11.2002г., съответно на дела на Общината в капитала на дружеството – 22.92%.

2. УПИ ІV за ПСД – земя 1800 кв.м на стойност 9 360 лева ще се апортира в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец при последващо увеличаване на капитала.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/