Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 421 / 27.03.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 421

ОТНОСНО: Учредяване на ООД с общинско участие, съвместно с Община Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.113 и чл.119, ал.1 от Търговския закон и на основание чл.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да участва като съдружник в Дружество с ограничена отговорност, съвместно с Община Горна Оряховица, при процентно участие, както следва:

-за Община Лясковец – 37,3 %;
-за Община Горна Оряховица – 62,7 %.

2. Наименованието, под което дружеството ще осъществява дейността си е: “ЧИСТА ВОДА” ООД.

3. Седалището на дружеството да бъде в гр.Горна Оряховица.
Адресът на управление на дружеството да бъде: гр.Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 11.

4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството:

Поддържане, експлоатация и управление на Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.
Всички други дейности и услуги, в страната и чужбина, незабранени от закона.

5. Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева и е разделен на 10 000 (десет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки един.
Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:
-Община Лясковец – 3 730 дяла на стойност 37 300 лева;
-Община Горна Оряховица – 6 270 дяла на стойност 62 700 лева.

6. Одобрява дружествения договор на “ЧИСТА ВОДА” ООД.

7. Определя инж.Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец, да представлява Общински съвет – Лясковец в Общото събрание на дружеството.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/