Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 423 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 423

ОТНОСНО: Предложение за изменение на дружествения договор на “ЧИСТА ВОДА” ООД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.113 и чл.119, ал.1 от Търговския закон и на основание чл.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобреният от Общински съвет – Лясковец в точка 6 на Решение № 421 от 27.03.2006г. дружествен договор на “ЧИСТА ВОДА” ООД се променя, както следва:

Чл. 4. изречение първо:
- било: Поддържане, експлоатация и управление на РПСОВ – Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица;
- става: Поддържане, експлоатация и управление на Районна пречиствателна станция за отпадни води – общини Горна Оряховица и Лясковец;

Чл. 21. (1) се изменя и придобива следния вид: Общото събрание:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличава и намалява дружествения капитал;
5. приема годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определя паричните фондове по вид и размер;
7. открива клонове на дружеството;
8. дава съгласие за обединяване с други търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
9. прекратява дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избира управител, както и контрольор, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
11. дава съгласие за внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. дава съгласие за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявява искове срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на делата;
14. назначава ликвидатори на дружеството;
15. определя организационната структура;
16. разпределя печалбата между съдружниците;
17. дава съгласие за ползване на кредити.

Чл. 22. (1) се изменя /в изречение второ отпада – “и контрольора” и се добавя “и” след съдружниците/ и придобива следния вид: Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците и управителя.

Чл. 27. (2) се изменя /в изречение първо отпада – “стопанска”/ и придобива следния вид: Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството съгласно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание.

Чл. 30. (1) се изменя /отпада – “доброволно” и се добавя “по взаимно съгласие”/ и придобива следния вид: Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават по взаимно съгласие и се съставя спогодителен протокол.

(3) се изменя /отпада – лична/ и придобива следния вид: Всеки съдружник носи отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

2. В изречение първо на точка 4 на Решение № 421 от 27.03.2006г. отпада “и Долна Оряховица” и “за градовете” и се добавя “общини” след “води”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/