Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 426 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 426

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2006 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2006 година в Община Лясковец.

2. Общинска администрация да проучи възможността за монтиране на “ограничител на скоростта” /легнал полицай/ в участъка между сградата на Община Лясковец и кръстовището между ул. “Трети март”, ул. “Цани Гинчев” и ул. “Бузлуджа” в гр.Лясковец.

3. Общинска администрация да извърши проверка за спазване на определеното работно време на заведенията (вечер) и за резултатите от нея да се информира общинския съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/