Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 428 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 428

ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.127, ал.8 и чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец за периода декември 2004 – декември 2005 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/