Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 429 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 429

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. В чл.37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал.2:

(2) В условията на търга или конкурса може да се предвиди обезщетение срещу цената на правото на строеж или на част от нея с имот в новопостроената или построена сграда в същата зона. Минималните проценти за обезщетение са:
т.1. за І-ва зона в гр.Лясковец – 6 % от разгърнатата застроена площ /РЗП/;
т.2. за ІІ-ра зона в гр.Лясковец – 5 % от РЗП;
т.3. за останалите населени места в общината - 4 % от РЗП;

2. Ал.2 става ал.3.
3. Ал.3 става ал.4.
4. Ал.4 става ал.5.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/