Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 432 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 432

ОТНОСНО: Предложение относно откриване на процедура по предоставяне на концесия.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1, чл.69, ал.1, т.6 от Закона за общинската собственост, чл.7, чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на концесии.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Решения с №№ 500/28.12.2002г., 213/25.11.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

2. Открива процедура по предоставяне на концесия на обект – публична общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ – за спортна площадка с площ 4412 кв.м, находящ се в кв.82 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-п № 77/11.04.2006г./.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка предложенито за предоставяне на концесия на обекта по точка 2 съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на концесии.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/