Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 434 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 434

ОТНОСНО: Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определянето на месечната наемна цена на имущество, собственост на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец да се извършва съобразно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.

2. Разрешава на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец да сключва договор за отдаване под наем по цени определени съгласно точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/