Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 435 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 435

ОТНОСНО: Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.8 и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор за наем на стоматологичен кабинет в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец и с.Козаревец след преговори с потенциален наемател.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/