Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 437 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 437

ОТНОСНО: Информация относно извършен вътрешен финансов одит на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 3 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.10, ал.1, т.10 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.137, ал.1, т.9 от Търговския закон.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията относно извършен вътрешен финансов одит на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

2. Възлага на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да потърси имуществена отговорност от инж.Валери Стоянов Василев /бивш управител на дружеството/ за нанесената вреда на дружеството в размер на 666.68 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/