Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 440 / 25.05.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 440

ОТНОСНО: Промяна в структурата на Общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно §2, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя структурата на Общинска администрация, приета с Решение № 49 от 26.02.2004г. и изменена с Решение № 145 от 29.07.2004г. в частта за “Обща администрация”, както следва:

V. Обща администрация – 29.5 броя.
1. Старши вътрешен одитор – 1 брой.
2. Финансов контрольор – 1 брой.
1. Дирекция “Бюджет и финансово-счетоводни дейности” – 11 броя.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/