Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 444 / 25.05.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 444

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 378/28.12.2005г., 403/27.02.2006г. на Общински съвет –Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема анализите на правното състояние и приватизационните оценки на следните нежилищни обекти, невключени в имуществото на търговски дружестви:

1.1. Едноетажна сграда – ниско тяло със застроена площ 76 кв.м /с право на строеж/, изградена в УПИ ІІ – за църква, кино и административна сграда в кв.69 по ПУП на гр.Лясковец /АОСч № 315/15.06.1998г./.

1.2. УПИ ІІІ – за ПСД с площ 4988 кв.м, ведно с 4 броя заварени сгради по смисъла на чл.53 от Закона за устройство на територията, сгради външни тоалетни – 2 броя, кв. 140 по ПУП – промишлена зона на гр.Лясковец /АОСч № 549/08.12.2005г./.

2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обектите, както следва:
3.1. за обекта по т. 1.1.: 21 305 лв.;
3.2. за обекта по т. 1.2.: 79 670 лв.;

4. Определя депозит за участие в размер на:
4.1. за обекта по т. 1.1.: 10% - 2130.50 лв.;
4.2. за обекта по т. 1.2.: 10% - 7967 лв.;

5. Депозитът за обектите се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец в срок до 08.08.2006 г. вкл.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за всеки от обектите по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за всеки обект в срок до 14.07.2006 г., 16.45 часа вкл.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, код по БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 24.07.2006 г., 16.45 часа вкл.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 09.08.2006г., 16.45 часа вкл.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/