Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 445 / 25.05.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 445

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпила молба с вх. № М 90/23.01.2006г. от Иван Йорданов Иванов с ПА: гр. Г.Оряховица, ул. “Борима” № 8А.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Иван Йорданов Иванов с ПА: гр. Г.Оряховица, ул. “Борима” № 8А чрез продажба на 216/465 кв.м ид.ч. земя – собственост на Община Лясковец от УПИ ХІV, целият с площ 465 кв.м, в т.ч. част от обект – незавършено строителство със з.площ 34.77 кв.м /АОСч № 566/08.05.2006 г./.

2. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Иван Йорданов Иванов с ПА: гр. Г.Оряховица, ул. “Борима” № 8А чрез продажба на 35/455 кв.м ид.ч. земя – собственост на Община Лясковец от УПИ ХХІ, целият с площ 455 кв.м /АОСч № 567/08.05.2006 г./.

3. Възлага на кмета на Общината да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/