Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 447 / 25.05.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 447

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на три общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 272/25.03.2005г., 403/27.02.2006г. на Общински съвет –Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализираните правни анализи и приватизационните оценки на следните нежилищни обекти, невключени в имуществото на търговски дружества:

1.1. Масивна сграда и обособен в нея магазин и кафе аператив, находящ се в южната част на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.

1.2. Масивна сграда, находяща се в източната част на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.

1.3. Масивна централна сграда на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.

2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обектите, както следва:
3.1. за обекта по т. 1.1.: 4 902 лв.;
3.2. за обекта по т. 1.2.: 7 841 лв.;
3.3. за обекта по т. 1.3.: 3 911 лв.;

4. Определя депозит за участие в размер на:
4.1. за обекта по т. 1.1.: 20% - 980.40 лв.;
4.2. за обекта по т. 1.2.: 20% - 1568.20 лв.;
4.3. за обекта по т. 1.3.: 20% - 782.20 лв.;

5. Депозитът за обектите се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец в срок до 07.08.2006 г. вкл.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за всеки от обектите по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за всеки обект в срок до 11.07.2006 г., 16.45 часа вкл.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, код по БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 21.07.2006 г., 16.45 часа вкл.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 08.08.2006г., 16.45 часа вкл.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/