Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 448 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 448

ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2006 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2006 година, както следва:

Месец юли
1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Лясковец за I-то шестмесечие на 2006 година.
2. Утвърждаване на разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС за I-то шестмесечие на 2006 година.
3. Предложение за определяне на СБРЗ за община Лясковец считано от 01.07.2006 година.
4. Разпореждане с общинска собственост.

Месец август
1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа за учебната 2006/2007 година.
2. Разпореждане с общинска собственост.

Месец септември
1. Промени в методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.
2. Одобряване на Списък-предложение за финансиране от Държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2007 година.
3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон в община Лясковец.
4. Разпореждане с общинска собственост.

Месец октомври
1. Отчет за изпълнение на Програма за развитието на спорта на територията на общината.
2. Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.
3. Разпореждане с общинска собственост.

Месец ноември
1. Приемане на план-сметка, метода за определяне и размера на такса битови отпадъци за 2007 година.
2. Информация за прибраната селскостопанска продукция.
3. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на Общината през 2006 година.
4. Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Лясковец.
5. Разпореждане с общинско имущество.

Месец декември
1. Приемане план за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2007 година.
2. Утвърждаване на разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС за II-то шестмесечие на 2006 година.
3. Актуализация на бюджета на община Лясковец за 2006 година.
4. Приемане на “Стратегия за социалните услуги на територията на община Лясковец”.
5. Приемане на Културен календар на общината за 2007 година.
6. Разпореждане с общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/