Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 449 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 449

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетни селскостопански работи в община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Информацията за извършените пролетни селскостопански работи в отрасъла и осъществената подготовка за жътвена кампания.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/