Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 452 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 452

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и решение № 445/25.05.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 216/465 кв.м ид.ч. земя – собственост на Община Лясковец от УПИ ХІV, кв.122 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 465 кв.м, в това число част от обект незавършено строителство със застроена площ 34.77 кв.м, между Община Лясковец и съсобственика Иван Йорданов Иванов от гр.Г.Оряховица при пазарна цена 5392 лв.

2. Пазарната цена в размер на 5392 лв. за обекта по точка 1 да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445500. Режийни разноски в размер 2% върху пазарната цена да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарни оценки в размер на 80 лв. да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Да се сключи договор за продажба на 35/455 кв.м ид.ч. земя – собственост на Община Лясковец от УПИ ХХІ, кв.122 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 455 кв.м, между Община Лясковец и съсобственика Иван Йорданов Иванов от гр.Г.Оряховица при пазарна цена 350 лв.

4. Пазарната цена в размер на 350 лв. за обекта по точка 3 да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445500. Режийни разноски в размер 2% върху пазарната цена да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарни оценки в размер на 20 лв. да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Заплащането на пазарните цени по точки 2 и 4, както и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в 7 дневен срок от обявяване заповедта на кмета на Община Лясковец.

6. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор с Иван Йорданов Иванов с ПА: гр.Горна Оряховица, ул. “Борима” № 8А за ликвидиране на съсобствеността с обектите по точки 1 и 3.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/