Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 453 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 453

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 403/27.02.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ имот № 000484 (Дърводелски цех) в землището на с.Драгижево с площ 4.256 дка, в това число сгради: производствено хале, състоящо се от 2 работилници и сервизни помещения, както и машини и оборудване (материали) съгласно приложения инвентаризационен опис (Приложение 1).

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта, машините и оборудването (материалите) по точка 1 изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обекта, машините и оборудването (материалите) по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/