Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 464 / 29.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 464

ОТНОСНО: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и Решение № 463 от 22 юни 2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява г-н Спас Янев Панчев със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” за значителни постижения в областта на икономиката.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/