Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 468 / 27.07.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 468

ОТНОСНО: Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет – Лясковец – чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.35, ал.1 от Наредбата за служебни командировки и специализация в чужбина.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява средствата за командировка на инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец, както следва:

второ тримесечие на 2006г.:
-в страната – гр.София, гр.Пловдив - 233 лв.

2. Одобрява средствата за командировки на Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец, както следва:

второ тримесечие на 2006г.:
-в страната – гр.София, гр.Трявна - 201 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/