Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 481 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 481

ОТНОСНО: Отмяна на точки от Решение № 394/26.01.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1, т.8 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и Решение от 13.07.2006г. на ВТОС.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя точки 2.2., 2.3. и 2.4. от Решение № 394/26.01.2006г. на Общински съвет – Лясковец и задължава ликвидатора на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец, обектите посочени в точки 2.2., 2.3. и 2.4. от Решение № 394/26.01.2006г. да бъдат вписани в активите на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/