Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 487 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 487

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 403/27.02.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обект: Урегулиран поземлен имот VІІІ – за комплексно обществено обслужване, заедно с построената в него автоспирка – незавършено строителство в кв.81 по ПУП на с.Козаревец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 527/05.05.2005г.

2. Упълномощава кмета на Общината да възложи за обекта по точка 1 дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/