Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 489 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 489

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 403/27.02.2006г., 478/31.08.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализираните правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на следния нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество: УПИ І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв.67 по ПУП на гр.Лясковец, заедно с построената в него спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, описан в АОС-ч № 470/15.12.2003г.

2. Приватизацията на обекта по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обекта по точка 1: 197 790 лв.

4. Определя депозит за участие за обекта по точка 1 в размер на: 50% - 98 895.00 лв.

5. Депозитът за обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 08.11.2006г. включително.

6.Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум, като част от нея за обекта по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за обекта по точка 1 в срок до 13.10.2006г., 16.45ч. включително.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, код по БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 23.10.2006г., 16.45ч. включително.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 09.11.2006г., 16.45 ч. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/