Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 495 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 495

ОТНОСНО: Решение за отпускане на еднократна парична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.6.1. от Решение № 386 от 16.02.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 лева на Светослав Станчев Рахнев с ЕГН 8903251440 от с.Джулюница.

2. Средствата да се изразходят под непосредствения контрол на общинския съветник г-н Йордан Йорданов, за което същият да представи отчет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/