Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 497 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 497

ОТНОСНО: Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, относно разширение на урегулиран поземлен имот І – за нуждите на тютюнев монопол в кв.15 по плана за регулация на с.Козаревец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава предложеното частично изменение на действащия подробен устройствен план на с.Козаревец, с което урегулиран поземлен имот І – за нуждите на тютюнев монопол в кв.15 се разширява на север – за сметка на улица с о.т. 26-26а и на запад – до изградената на място масивна ограда на гробищния парк с променено конкретно предназначение – за производствена дейност.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/