Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 498 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 498

ОТНОСНО: Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.15 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на дружествата с общинско участие.

2. Избира за ликвидатор на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец г-н Христо Петков Милев, гр.Лясковец, ул. “Васил Левски” № 56, с ЕГН 6007101420.

3. Определя срок на ликвидация “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец до 31.03.2007г.

4. Да се покани управителят на “ВиК Йовковци” ООД гр.В.Търново да присъства на следващо заседание на Общински съвет - Лясковец във връзка с възможностите за реализация на ремонт на улица “Васил Левски” в гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/