Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 501 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 501

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изключва от списъка с обекти – общинска собственост за настаняване под наем, приет с Решение на Общински съвет № 347/29.09.2005г. обекти, както следва:
- първи жилищен етаж на ул.”Капитан дядо Никола” № 4 по АОС-ч № 543/02.09.2005г.; втори жилищен етаж на ул.”Капитан дядо Никола” № 4 а по АОС-ч № 543/02.09.2005г.; едноетажна жилищна сграда на ул.”Капитан дядо Никола” № 8 по АОС-ч № 545/02.09.2005г.; жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 91, жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 91, жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 93, жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 93 попадащи в УПИ ХХІХ – за ЖС, застроен, кв.106, с площ 433 кв.м подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997г., представляващи заварени сгради по смисъла на чл.53 от Закона за устройство на територията.

ІІ. Да се проведе конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища /апартаменти/ върху посочените урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Лясковец:
- УПИ ХХХІХ – за комплексно жилищно строителство, незастроен, кв.98 с площ 1833 кв.м, включен в списъка с обекти за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през настоящата година, подробно описан в АОС-ч № 540/01.09.2005г.;
- УПИ ХV – за ЖС, незастроен, кв.81 с площ 588 кв.м, включен в списъка с обекти за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през настоящата година, подробно описан в АОС-ч № 329/14.12.1998г.; УПИ ХХІІ – незастроен, кв.81 с площ 500 кв.м, подробно описан в АОС-ч № 544/02.09.2005г.; УПИ ХХІ – застроен, кв.81 с площ 501 кв.м, подробно описан в АОС-ч № 543/02.09.2005г.; УПИ ХХІІІ – застроен, кв.81 с площ 591 кв.м, подробно описан в АОС-ч № 545/02.09.2005г., в тях са построени жилищни сгради, представляващи заварени сгради по смисъла на чл.53 от Закона за устройство на територията;
- УПИ ХХІV – за ЖС, незастроен, кв.106, с площ 385 кв.м, включен в списъка с обекти за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през настоящата година, подробно описан в АОС-ч № 310/12.11.1997г.; УПИ ХХV – за ЖС, незастроен, кв.106, с площ 266 кв.м, включен в списъка с обекти за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през настоящата година, подробно описан в АОС-ч № 309/12.11.1997г.; УПИ ХХVІ – за ЖС, незастроен, кв.106, с площ 266 кв.м, включен в списъка с обекти за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през настоящата година, подробно описан в АОС-ч № 308/12.11.1997г.; УПИ ХХVІІ – за ЖС, незастроен, кв.106, с площ 220 кв.м, включен в списъка с обекти за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през настоящата година, подробно описан в АОС-ч № 307/12.11.1997г.; УПИ ХХVІІІ – за ЖС, незастроен, кв.106, с площ 246 кв.м, подробно описан в АОС-ч № 306/12.11.1997г.; УПИ ХХІХ – за ЖС, застроен, кв.106, с площ 433 кв.м, подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997г. в тях са построени 2 броя жилищни сгради, представляващи заварени сгради по смисъла на чл.53 от Закона за устройство на територията; УПИ ХХХ – за ЖС, кв.106, с площ 425 кв.м, подробно описан в АОС-ч № 304/12.11.1997г.,

като заплащането на правото на строеж да се извърши с равностойни имоти в новопостроените сгради.

ІІІ. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия по подготовката за учредяване правото на строеж, съгласно разпоредбите на чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/