Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 503 / 30.11.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 503

ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, във връзка с измененията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, публикувани в ДВ бр.69/2006г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва и изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, както следва:

1. В чл.4 се допълва ново изречение “Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагане на клетва от новоизбрания общински съвет.

2. В чл.6, ал.1 се допълва “преди началото” и “клетвена декларация” се заменя с “клетвен лист”.
Създава се изречение второ: “Клетвата се полага в присъствието на граждани от общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или на член на общинската избирателна комисия”.
2.1. Досегашният текст на ал.2 се заменя с “Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван при полагане на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общински съвет.”

3. Създава нов чл.9 а с текст: ал.1 Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
20. одобрява символ и печат на общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
ал. 2 В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

4. чл.12, ал.1 се допълва с нова точка 14 “Председателят на общински съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез кабелното радио.”

5. В чл.26, ал.1 думите след “от” се заличават, а се допълва: от председателите им, а в тяхно отсъствие – от заместник председателите на постоянните комисии или секретарите им.

6. В чл.29, ал.2 изречение второ, думите след “искането” се заменят с “и се провежда в седемдневен срок от свикването.”

7. В чл.30, ал.1, изречение второ – числото “6” се заменя с “3”.

8. В чл.45, ал.2 числото “4” отпада.
8.1. Създава се нова ал.3 “Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.”

9. Досегашният текст на чл.51 отпада, като се заменя с “Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.”, което става ал.1.
Създава се нова ал.2, както следва: “В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 1, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.”

10. Чл.52, т.4 отпада.

11. В чл.54, ал.1, т.3 думите “При подаване на оставка пред общински съвет” се заменят с “При подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.”
11.1. Досегашният текст на т.5 се заменя с “При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване повече от шест месеца или при неизпълнение на чл.51.”
11.2. Създава се нова точка 9 “Когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.”
11.3. Чл.54, ал.2 и ал.3 отпадат.
11.4. Досегашната ал.4 става ал.6.
11.5. Създават се нови алинеи 2, 3, 4 и 5, както следва:
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(3) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 2 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(4) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 3, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 6, ал. 1.
(5) Ако в срока по ал. 4 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

12. Изречение второ от чл.65, ал.2 отпада.

13. Текстът на чл.67, ал.1, т.1 се заменя с “при подаване на оставка чрез председателя на общински съвет до общинската избирателна комисия.”
13.1. Текстът на т.2 се изменя така: при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца.”
13.2. Създават се нови ал.2 и ал.3, както следва:
(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал.1, т.1 в тридневен срок от подаване на оставката председателят на общински съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(3) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 2 общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на правомощията. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия за местни избори и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
13.3. Досегашната ал.2 отпада, а се създават нови ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9, както следва:
(4) Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.
(5) Когато след прекратяване на пълномощията на кмет на община или на кмет на кметство до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.
(6) Когато кмет на община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за местните избори, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира при условията на ал. 4, изречения второ и трето.
(7) Когато кмет на община или кмет на кметство не е регистриран като кандидат за местните избори, той продължава да изпълнява задълженията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
(8) Временно изпълняващ длъжността кмет на община или кмет на кметство се назначава от областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в срока по ал. 6.
(9) Решенията на общинския съвет по ал. 4, 5 и 6 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

14. Чл.68, ал.1, т.7, изречение първо и второ се променят и добиват вида: “Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.”
14.1. Създава нова т.17 със следния текст:
“Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.”

15. Отменя чл.69, ал.1 и ал.2.
15.1. Създава чл.69 със следното съдържание:Чл. 69. (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

16. Създава нова глава ХІІ “Общинско сътрудничество”, както следва:
чл. 74. (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.
(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.
Чл. 75. Основните принципи за осъществяване на общинското сътрудничество са: 1. доброволност;
2. взаимен интерес;
3. активен избор;
4. гъвкавост и динамичност;
5. прозрачност и отговорност.
Чл. 76. (1) Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.
(2) В споразумението за сътрудничество се определят:
1. страните по споразумението;
2. обхватът и предметът на споразумението;
3. целта на сътрудничеството;
4. формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице:
а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини;
б) за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини;
в) за създаване юридическо лице със стопанска цел между две или повече общини;
г) за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече общини и юридически и/или физически лица;
5. правата и задълженията на страните;
6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел;
7. правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на междуобщинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са постигнали съгласие за създаването на такива органи;
8. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уредба.

ІІ. Настоящото решение влиза в сила от момента на приемане от Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/