Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 504 / 30.11.2006

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 504

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.13, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се извършат вътрешни компенсирани промени между параграфи и обекти в рамките на една дейност за средства от целева субсидия по чл.10, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006г., както следва:

І. Функция 01 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

  било става разлика
1. Доставка компютърни конфигурации; климатик; копирна машина
§ 52-00
2000 2489 + 489
2. Доставка на офис оборудване
§ 52-00
2700 2958 + 258
3. Програмни продукти
§ 53-00
3000 2253 - 747
4. Всички останали 167 900 167 900 -
Всичко целеви средства за капиталови разходи 175 600 175 600 -
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/