Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 510 / 30.11.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 510

ОТНОСНО: Участие на Общината в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина”, учредено между Общини и други институции, както и ежегодно заплащане на годишен членски внос.

2. Определя /упълномощава/ следните представители:
- инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец;
- Йордан Върбанов Йорданов – общински съветник в Общински съвет – Лясковец,

които да представляват Общината в Сдружението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/