Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 516 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 516

ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2007г., както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1.Доклад за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2006г.
2.Отчет за изпълнението на бюджет 2006г. на Община Лясковец.
3.Предложение за преразпределяне на остатъка от средства в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2006г. на Община Лясковец.
4.Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2007г. и План-сметка относно необходимите средства за изпълнението му.
5.Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗПСК и списъка на обекти за продажба, съгласно ЗОС за 2006г.
6.Управление и разпореждане с общинска собственост.
7.Питания

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2007 година, в т.ч.:
•Приемане на инвестиционна програма на Общината за 2007 година.
•Утвърждаване на приходно - разходните сметки на извънбюджетни средства и фондове.
2.Приемане на годишен план за приватизация на обекти съгласно ЗПСК през 2007г.
3.Приемане на годишен списък с продажби по Закона за общинска собственост за 2007г.
4.Управление и разпореждане с общинска собственост.
5.Питания

МЕСЕЦ МАРТ
1.Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Лясковец за периода 2004-2010 година.
2.Предложение за утвърждаване на разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2007г.
3.Отчет за дейността на ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) и «Лотос» ЕООД (в ликвидация).
4.Управление и разпореждане с общинска собственост.
5.Питания.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Отчет за състоянието на общинската собственост.
2.Информация за състоянието на административното обслужване в община Лясковец.
3.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2007 година в Община Лясковец.
4.Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2006 година.
5.Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
6.Отчет за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД през 2006 година.
7.Управление и разпореждане с общинска собственост.
8.Питания

МЕСЕЦ МАЙ
1.Информация за осъществяваната социална политика на територията на Общината.
2.Отчет за изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност.
3.Управление и разпореждане с общинска собственост.
4.Питания.

МЕСЕЦ ЮНИ
1.Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2007г.
2.Информация за състоянието и ползването на земеделските зeми на територията на община Лясковец.
3.Предложение за утвърждаване на разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2007г.
4.Управление и разпореждане с общинска собственост.
5.Предложения относно утвърждаване на почетни граждани и носители на годишни награди на община Лясковец.
6.Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/