Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 518 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 518

ОТНОСНО: Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет – Лясковец – чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява средствата за командировка на инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец, както следва:

второ полугодие на 2006г.:
- в страната – гр.София, гр.Пловдив, гр.Трявна, гр.Поморие - 341 лв.

2. Одобрява средствата за командировки на Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец, както следва:

второ полугодие на 2006г.:
-в страната – гр.София, гр.Трявна, гр.Поморие - 387 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/