Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 520 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 520

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги на територията на Община Лясковец за периода 2007-2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Стратегия за развитието на социалните услуги на територията на Община Лясковец за периода 2007-2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/