Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 522 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 522

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на елементите за външно изкуствено осветление (УО) на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §4, ал.8 от Закона за енергетиката и чл.27, ал.1 от Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да приеме елементите за външно изкуствено осветление (УО) на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Лясковец, включени в активите на “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД чрез безвъзмездно прехвърляне.

2. Задължава кмета на Община Лясковец да назначи комисия, която да изпълни всички необходими действия по безвъзмездно прехвърляне на включените в активите на “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД функциониращи съоръжения за външно изкуствено осветление (УО) на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти –публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/