Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 524 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 524

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинските жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2, чл.33, ал.1, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, във връзка с молба вх.№ М-2177/06.12.2006г. от Анка Атанасова Ангелова, молба вх.№ М-2025/17.11.2006г. от Румянка Димитрова Атанасова и молба вх.№ М-2226/11.12.2006г. от Бисер Кънчев Маринов.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя 3 броя жилища – общинска собственост за продажба на наематели, настанени в тях по административен ред, съгласно Приложение 1.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.


Приложение № 1
към Решение № 524/21.12.2006г.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА
НА НАЕМАТЕЛИ, НАСТАНЕНИ В ТЯХ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД

1. Апартамент на ул. “Моско Москов” № 1, вх.А, ап.03, ет.01 в гр.Лясковец (АОС-ч № 391/05.09.2000г.) с наемател Анка Атанасова Ангелова.

2. Апартамент на ул. “Трети март” № 6, ап.13, ет.04 в гр.Лясковец (АОС-ч № 385/13.06.2000г.) с наемател Румянка Димитрова Атанасова.

3. Апартамент на ул. “Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.13, ет.05 в гр.Лясковец (АОС-ч № 287/16.07.1997г.) с наемател Бисер Кънчев Маринов.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/