Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 526 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 526

ОТНОСНО: Процедури по избор на площадка за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да продължи участието в преговорите за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица или за изграждане на безотпаден завод за сепариране и преработка на отпадъци.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/