Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 424 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 424

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец, във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 от 30.12.1986 г. на Министерски съвет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец, както следва:
1. За четвъртото тримесечие на 2009 г.
- в страната – многократно пътуване до гр.София – 158,45 лева и гр.Габрово – 80,00 лева, общо 238,45 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Петър Иванов Славчев – Председател на Общински съвет-Лясковец, както следва:
1. За четвъртото тримесечие на 2009 г.
- в страната – пътуване до гр.Пловдив – 30,00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/