Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 428 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 428

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 година, съгласно Приложение № 1.

2. Програмата по точка 1 може да бъде актуализирана с решение на Общински съвет-Лясковец.

3. Възлага на Кмета на Общината извършването на последващите, съгласно закона действия.


Приложение № 1
на Решение № 428/28.01.2010 г.
на Общински съвет-Лясковец

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010 година по реда на Закона за общинската собственост

І. ПРОДАЖБА

1.Незастроен УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 132 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №656/09.12.2008 г.

2.Незастроен УПИ І-за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 369/27.12.1999 г.

3.Незастроен УПИ ІІ-за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 370/27.12.1999 г.

4.Незастроен УПИ ІІІ-за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 371/27.12.1999 г.

5.Незастроен УПИ ХІІ-за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 264/10.06.1997 г.

6.Незастроен УПИ ХІV-за магазин и гаражи, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 376/27.12.1999 г.

7.Незастроен УПИ І, в кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 409/28.10.2002 г.

8.Незастроен УПИ ІІ, в кв.18а по ПУП на с. Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 410/28.10.2002 г.

9.Незастроен УПИ ХХХV-общ., в кв. 98 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 501/14.06.2004 г.

10.Земеделска земя - Нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр. Лясковец, поземлен имот № 239001, местност “Вачова кория”, ІІІ категория, описана в АОС-ч № 605/25.06.2007г.

11.Земеделска земя - Нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с. Драгижево, поземлен имот № 223004, местност “Воденичката”, ІІІ категория, описана в АОС-ч № 518/16.12.2004 г.

12.Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за производствено- складови дейности (ПСД), в кв. 144 по подробен устройствен план (ПУП )- промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС-ч № 494/23.02.2004 г.

13.Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - общински, в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в АОС-ч № 599/10.05.2007 г.

14.Овощна градина с обща площ 382.890 дка, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща поземлен имот № 107001 и поземлен имот № 053001, подробно описани в АОС-ч № 216/05.05.1997 г. и АОС-ч № 198/05.05.1997г.

15.Незастроен УПИ І-за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 117 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 671/24.11.2009 г.

16.Незастроен УПИ ІІ-2407, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 508/01.09.2004 г.

17.Незастроен УПИ Х-66, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 509/01.09.2004 г.

18.Незастроен УПИ ХІ-2393, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 510/01.09.2004 г.

ІІ. ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Незастроен УПИ ХХVІІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 307/12.11.1997 г.

2.Незастроен УПИ ХХVІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 308/12.11.1997 г.

3.Незастроен УПИ ХХV - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 309/12.11.1997 г.

4.Незастроен УПИ ХХІV - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 310/12.11.1997 г.

5.Незастроен УПИ ХХVІІІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 306/12.11.1997 г.

6.Застроен УПИ ХХІХ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997 г.

7.Незастроен УПИ ХХХ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 304/12.11.1997 г.

ІІІ. ПОД НАЕМ

1.Ветеринарна лечебница, находяща се в УПИ І - 193, в кв. 29 по ПУП на с. Джулюница, подробно описана в АОС (частна) № 523/ 20.01.2005 г.

2.Общински помещения (2 бр.), находящи се в Автоспирка в с. Добри дял, УПИ І, в кв. 19 по ПУП на с. Добри дял, подробно описани в АОС (частна) № 361/25.10.1999 г.

Общ размер на очакваните приходи от продажби – 180 000 лева.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, за 2010 година на Община Лясковец, е приета от Общински съвет- Лясковец по предложение на Кмета на Общината с Решение № 428/ 28.01.2010 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/