Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 429 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 429 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 429

ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление 47 на Министерски съвет от 01.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. (1) Променя наименованието на:

1. Дирекция “Изграждане на жизнената среда, общинска собственост, общинска охрана и проекти” става Дирекция “Изграждане на жизнената среда, общинска собственост и общинска охрана”.

2. Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности и европейска интеграция” става “Икономическа политика и хуманитарни дейности”.

(2) Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация-Лясковец, съгласно чл.4 от Закона за администрацията и Приложение 1, както следва:

1. Кмет на Община – 1 брой;
2. Зам. кмет на Община – 2 броя;
3. Секретар на Община – 1 брой;
4. Кметове на населени места – 5 броя;
5. Вътрешен одитор – 1 брой;

6. Обща администрация – 20 броя:
- Дирекция “Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” – 16 броя;
- Отдел „Проекти и европейска интеграция” – 4 броя;

7. Специализирана администрация – 24 броя:
- Дирекция “Изграждане на жизнената среда, общинска собственост и общинска охрана” – 6 броя;
- Дирекция “Икономическа политика и хуманитарни дейности” – 9 броя;
- Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 9 бр. в т.ч. Звено за административно-техническо обслужване на Общинския съвет (2 броя), съгласно чл. 29 (а), ал.1 и 2 от ЗМСМА.

8. Обща администрация в кметствата – 5 броя,
в т.ч. - с. Джулюница – 1 бр.;
с. Козаревец – 1 бр.;
с. Добри дял – 1 бр.;
с. Драгижево – 1 бр.;
с. Мерданя – 1 бр.

VII. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 10,5 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/