Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 431 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 431

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет; ПМС № 324/30.12.2009 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година; Решение №937/08.12.2009 г. на Министерския съвет, ПМС №46/26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата на Общински съвет-Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2010 година, съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

А. По приходите - 5 475 251 лева, в т.ч. разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1.

1.1. приходи с държавен характер - 3 122 202 лева

1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ - 2 893 312 лева

1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - -

1.1.3. преходен остатък - разпределен съгл. Решение № 426 от 28.01.2010 г. на Общински съвет гр. Лясковец - 223 117 лева
по функции и дейности, както следва:

Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 12 257 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване
на вредните последствия от бедствия и аварии” 19 166 лева
Дейност 284 “Ликвидиране на последствия от
стихийни бедствия и аварии” 1 586 лева

Функция 03 “Образование”
Дейност 311 “ЦДГ” 37 318 лева
Дейност 318 “ПДГ” 18 831 лева
Дейност 322 “Общообразователни училища” 77 709 лева
Дейност 337 “Извънучилищни дейности” 12 187 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли” 6 988 лева
Дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” 2 600 лева

Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 “Център за социална рехабилитация
и интеграция” 24 168 лева
Дейност 559 “Други дейности и служби по социално
осигуряване, подпомагане и заетост” 4 863 лева

Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 “Спорт за всички” 2 235 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” 3 209 лева

1.1.4. собствени приходи - 5 773 лева

1.2. приходи с общински характер - 2 353 049 лева
1.2.1. данъчни приходи - 436 000 лева
1.2.2. неданъчни приходи - 1 039 404 лева
в т.ч. просрочени вземания - 8 721 лева
1.2.3. обща изравнителна субсидия
и др. трансфери - 631 700 лева
1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности - 151 800 лева
1.2.5. преходен остатък - 385 352 лева
1.2.6. задължения по финансов лизинг - - 119 707 лева
1.2.7. заеми от фонд ФЛАГ - - 60 000 лева
1.2.8. заеми от набирателната сметка - - 111 500 лева

Б. По разходите - 5 475 251 лева, съгласно Приложение 2.
- държавни дейности - 3 122 202 лева
- общински дейности - 2 259 503 лева
в т.ч. резерв - 30 000 лева
- дофинансиране - 93 546 лева

държавни местни всичко
дейности дейности

1.3. Разпределен по функции 3 215 748 2 259 503 5 475 251

- Функция “Общи държавни служби” 560 171 287 625 847 796
т.ч. просрочени задължения - 48 937 48 937
- дофинансиране 63 667 - 63 667

- Функция “Отбрана и сигурност” 79 208 28 305 107 513
т.ч. просрочени задължения 230 - 230

- Функция “Образование” 1 998 568 186 877 2 185 445
т.ч. просрочени задължения 4 621 59 866 64 487
- дофинансиране 22 987 - 22 987

- Функция “Здравеопазване” 291 176 40 000 331 176
т.ч. просрочени задължения - 9 966 9 966

- Функция “Социално осигуряване и грижи” 59 295 188 516 247 811
т.ч. просрочени задължения - 24 536 24 536

- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 939 632 939 632
т.ч. просрочени задължения - 29 672 29 672

- Функция “Почивно, култура и религ. дело” 130 575 66 674 197 249
т.ч. просрочени задължения - 1 894 1 894
- дофинансиране 6 892 - 6 892

- Функция “Икономически дейности и услуги” 3 209 392 918 396 127
т.ч. просрочени задължения - 1 809 1 809

- Функция IХ “Други” - лихви - 98 956 98 956

- Резерв - 30 000 30 000

2. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. – разходи за Капитални вложения за 2010 година 540 840 лева, както следва: целева субсидия за капиталови разходи общо 151 800 лева, преходен остатък от 2009 година за местни дейности – 207 040 лева и собствени средства 182 000 лева, съгласно Приложение № 5.

3. Определя (съгласно чл.11 и при спазване на изискванията на чл.12 от Закона за общинския дълг):

3.1. Максималния размер на новия общинския дълг – 0 лева.

3.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 896 536 лева.

3.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница - 179 707 лева;
- лихви - 98 956 лева;
…………………………….
Общо: - 278 663 лева.

В. Приема следните лимити за разходи:

1. Средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

2. Утвърждава численост на работещите в Общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2010 г., в изпълнение на ПМС №46/26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, съгласно Приложение 3.

3. Определя представителни разходи на кмета на Общината за 2010 г. в размер на 3 000 лева, на председателя на Общинския съвет в размер на 400 лева и на кметовете на кметства по 200 лева.

4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение 4.

4.1. Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства - съгласно чл. 83 от ПМС № 324/30.12.2009 г.

4.2. Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно - съгласно чл. 30 от ПМС № 324/30.12.2009 г.

5. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел за читалищата, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 128 340 лева, и за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 6 892 лева, както следва:
субсидия дофинансиране
гр.Лясковец - 89 838,00 лева (за 14 субсидирани бройки) 1 850 лева
с.Джулюница - 9 625,50 лева (за 1,5 субсидирани бройка) 1 130 лева
с.Козаревец - 9 625,50 лева (за 1,5 субсидирани бройка) 1 100 лева
с.Добри дял - 6 417,00 лева (за 1 субсидирана бройка) 850 лева
с.Драгижево - 6 417,00 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 462 лева,
в т.ч. неразплатени разходи за 2009 г. в размер на 762 лева
с. Мерданя - 6 417,00 лева (за 1 субсидирана бройка) 500 лева

6.1. Приема разчет на разходи за:
- помощи за погребения – 500 лева
- други помощи, след Решение на Общински съвет: 4 000 лева,
включително неразплатени от 2009 г.
- за еднократна помощ в размер на 50 лева при раждане на дете с родител, живеещ на територията на Община Лясковец – 2 500 лева
- членски внос в неправителствени организации – 1 000 лева

6.2. Субсидия за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.59 /2/ от Закона за физическо възпитание и спорт, както следва:
- ТД “Янтра” – 400 лева
- ФК “Левски” гр. Лясковец – 200 лева
- ФК Джулюница – 200 лева
- ФК Козаревец – 200 лева
- ФК Мерданя – 200 лева
- ФК Добри дял – 200 лева
Средствата за футболните клубове да се изразходват за закупуване на спортни екипи.
- ХК „Владислав” Джулюница – 200 лева
Упълномощава Кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

7. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове в съответствие с Приложение 9 към § 32 от ЗДБРБ – 2010 г. и Европейските фондове, съгласно Приложение 6.

8. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 7.

9. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
9.1. местни дейности – да ползва временен безлихвен заем от набирателната сметка и/или от ИБСФ, на основание чл.10, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, със срок на възстановяване 31.12.2010 г.
9.2. ползваният през 2009 г. временен безлихвен заем от ИБСФ да се възстанови до 31.12.2010 г.
9.3. при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане за авансово предоставяне на обща допълваща субсидия.
9.4. разходи за Еврофондовете до възстановяването им.

10. Задължава Кмета да одобри средствата, разпределени по месеци и тримесечия, съгласно бюджетната класификация за 2010 г.

11. Възлага на Кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации (второстепенни разпоредители с бюджетни кредити) при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната СФУК.

11.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми и други източници за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие.

11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

12. Предоставя правомощия на Кмета на Общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, съгласно чл. 27 от ЗОБ, да:
12.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер по частта за местните дейности.

12.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в делегираните и местни дейности.

12.3. Да изменя размера на бюджетните кредите на различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

12.4. Съгласно § 30 от ЗДБРБ за 2010 г. след 30.06.2010 г. кметът може да прехвърля средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за дейностите по функция „Образование” и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/