Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 432 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 432

ОТНОСНО: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава за продажба през 2010 година обектите – общински недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост, съгласно приложения списък.

2. Списъкът по точка 1 може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет-Лясковец.

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме съответните действия по подготовка за продажба на утвърдените обекти, включени в списъка по точка 1.


Списък
за продажба през 2010 година на обектите – общинска собственост, съгласно Закона за общинската собственост

(приет от Общински съвет-Лясковец с Решение № 432 от 28.01.2010 г.)

1.Незастроен УПИ ІІІ - за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 132 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 656/09.12.2008 г.

2.Незастроен УПИ І - за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 369/27.12.1999 г.

3.Незастроен УПИ ІІ - за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 370/27.12.1999 г.

4.Незастроен УПИ ІІІ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 371/27.12.1999 г.

5.Незастроен УПИ ХІІ - за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 264/10.06.1997 г.

6.Незастроен УПИ ХІV - за магазин и гаражи, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 376/27.12.1999 г.

7.Незастроен УПИ І, в кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 409/28.10.2002 г.

8.Незастроен УПИ ІІ, в кв.18а по ПУП на с. Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 410/28.10.2002 г.

9.Незастроен УПИ ХХХV - общ., в кв. 98 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 501/14.06.2004 г.

10.Незастроен УПИ ХХVІІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 307/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

11.Незастроен УПИ ХХVІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 308/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

12.Незастроен УПИ ХХV - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 309/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. Общински съвет-Лясковец).

13.Незастроен УПИ ХХІV - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 310/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

14.Незастроен УПИ ХХVІІІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 306/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

15.Застроен УПИ ХХІХ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

16.Незастроен УПИ ХХХ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 304/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

17.Земеделска земя - Нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр. Лясковец, поземлен имот № 239001, местност “Вачова кория”, ІІІ категория, описана в АОС-ч № 605/25.06.2007г.

18.Земеделска земя - Нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с. Драгижево, поземлен имот № 223004, местност “Воденичката”, ІІІ категория, описана в АОС- ч № 518/16.12.2004г.

19.Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за производствено- складови дейности (ПСД), в кв. 144 по подробен устройствен план (ПУП) - промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС-ч № 494/23.02.2004 г.

20.Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - общински, в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в АОС-ч № 599/10.05.2007 г.

21.Овощна градина с обща площ 382.890 дка, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща поземлен имот № 107001 и поземлен имот № 053001, подробно описани в АОС-ч № 216/05.05.1997 г. и АОС-ч № 198/05.05.1997г.

22.Незастроен УПИ І - за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 117 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 671/24.11.2009 г.

23.Незастроен УПИ ІІ - 2407, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 508/01.09.2004 г.

24.Незастроен УПИ Х - 66, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 509/01.09.2004 г.

25.Незастроен УПИ ХІ - 2393, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 510/01.09.2004 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/