Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 434 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 434

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 1 (един) брой помещение, находящо се в сградата на Кметство с. Драгижево, общ. Лясковец, за офис с общоползваема площ 14.50 кв.м., при първоначален месечен наем в размер на 48.71 лева, който да се актуализира с инфлационния индекс за предходната година.

2.Разходите, свързани с ползване на помещението, са за сметка на наемателя.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/