Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 436 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 436

ОТНОСНО: Информация за общинската програма за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената Информация за общинската програма на осигуряване на равни възможности на хората с увреждания.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/