Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 441 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 441

ОТНОСНО: Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ Урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.87, ал.3 и чл.92, ал.1 от Закона за задълженията и договорите и чл.32а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да бъдат предприети действия за разваляне по съдебен ред по реда на чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите на приватизационен договор от 30.03.2007 г. за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен УПИ І–за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв. 67 по ПУП на гр. Лясковец, ведно с построените в него сгради: Спортна зала – незавършено строителство и 3 бр. заварени сгради, сключен между Община Лясковец в качеството й на продавач и Емил Божидаров Карабашки от гр. Горна Оряховица, ул. “Младост” № 5А, в качеството му на купувач, поради виновно неизпълнение клаузите на приватизационния договор от страна на купувача.

2. Да бъде предявен иск в съдебно производство за заплащане от купувача по приватизационния договор на дължимите неустойки като обезщетение за вредите от неизпълнението на клаузите на приватизационния договор за извършване на инвестиции в размер на 400 000 лв. и разкриване на 20 работни места за срок от три години.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за завеждане на гражданско дело по предходните т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

4. С оглед изтичане 3 годишния срок на забраната за извършване на прехвърлителни сделки с имота към 23.03.2010 г., възлага на Кметът на Община Лясковец да предприеме действия за обезпечаване на бъдещ иск по реда на чл. 397 от ГПК чрез възбрана на недвижим имот, представляващ: застроен УПИ І–за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв. 67 по ПУП на гр. Лясковец, ведно с построените в него сгради: Спортна зала – незавършено строителство, 3 бр. заварени сгради по смисъла на чл. 53а от ЗУТ, който е предмет на договора за приватизационна продажба от 30.03.2007 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/