Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 443 / 16.03.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 16.03.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 443

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет-Лясковец за участие на Община Лясковец в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец-Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на дадени указания от Министерство на земеделието и храните и Наредба 23/18.12.2009 г. на Министерство на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по под-мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност за съответната територия на местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие (обн. ДВ бр. 1 от 2010 г.), и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя точка 2 от Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет-Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

„2. Избира за представител на Община Лясковец в Общото събрание на юридическо лице с нестопанска цел (сдружение) „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” г-н Петър Славчев – Председател на Общински съвет-Лясковец.”


2. Изменя точка 3 от Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет-Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

„3. Издига следните кандидатури за представители на местната власт в колективния управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”:

• д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец;
• Сергей Христов Добрев – общински съветник и председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм” в Общински съвет-Лясковец.”


3. Изменя точка 4 от Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет-Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

„4. Оправомощава избрания представител на Община Лясковец да участва в учредителното събрание за учредяване на юридическото лица с нестопанска цел, като гласуват съобразно настоящото решение.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/