Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 444 / 25.03.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 444

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за закрила на детето за периода 2010 – 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Стратегия за закрила на детето за периода 2010 – 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/