Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 447 / 25.03.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 447

ОТНОСНО: Частично изменение в Решение № 316 от 10.06.2009г. на Общински съвет – Лясковец, за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.В точка 1 на Решение № 316 от 10.06.2009 г.

Условие на погасяване:

- срок за погасяване – изразът „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит”, се променя на „до 31.12.2010 г.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/