Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 452 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 452

ОТНОСНО: Срок за отдаване на помещения, находящи се в административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр. Лясковец, І-ви етаж – източна страна, предназначени за нуждите на Агенция социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица, предоставени с Решение № 556/29.04.2003 година на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване в срок от 5 години на 4 броя помещения, с площ 60,68 кв.м и 3 броя обслужващи помещения с площ 42.75 кв.м, находящи се в общинска административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр. Лясковец (АОС-п № 4/22.01.1997 г.), УПИ І-1857, кв. 77 по ПУП на гр. Лясковец, на Агенция Социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица, във връзка с кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161РО001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” от Оперативна програма „Регионално развитие”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/