Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 455 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 455

ОТНОСНО: Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Неразпределената печалба на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец за 2009 година в размер на 4561.82 лева, да остане на разположение на дружеството за реализиране на инвестиционни намерения, които да се осъществяват със съгласието на комисията по “Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/