Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 460 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 460

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Изпълнителна агенция по Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство – Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката по Грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 378 / 29.10.2009 г. на Общински съвет-Лясковец и в изпълнение на изискванията на грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM, подписано с Националното координационно звено на Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец като бенефициент по грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM и Споразумение за изпълнение на проект № BG0024, подписано между Община Лясковец и Министерство на финансите на 05.08.2009 г. за проект “Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” по Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, да издаде запис на заповед в полза на Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката като Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство, до размера на аванса от националното съфинансиране за сумата от 2 651 (две хиляди шестстотин петдесет и едно) евро, представляващи 10% от националното съфинансиране, за срока на изпълнение на проекта – до 05.08.2010 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по чл.11, т.9 от споразумението за изпълнение на проект № BG0024.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/